Lønpolitik

Lønpolitik

Ledelsesudvalg (revisionsudvalg) | Aflønningsudvalg Mangfoldighedspolitik i bestyrelsen | Lønpolitik

 

1. Indledning og formål
I medfør af Lov om finansiel virksomheds bekendtgørelse om lønpolitik, CRR-forordningen samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bestyrelsen vedtaget følgende lønpolitik i Banken. Lønpolitikken har generelt til formål at fastsætte retningslinjer for tildelingen af løn, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til at tage overdreven risiko. Det er desuden formålet, at lønpolitikken er i overensstemmelse med Bankens forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser, herunder at aflønning af Bankens ansatte er i overensstemmelse med lovkrav om beskyttelse af kunder og investorer samt lovgivningen i øvrigt.

 

2. Definitioner
Med variabel løn forstås aflønningsordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, herunder bonusordninger, resultatkontrakter, engangsvederlag og andre lignende ordninger, der ikke er en del af den faste basisløn. Undtaget herfra er eventuelle fastholdelsesbonusser.

 

3. Lønpolitik gældende for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner
Politik vedrørende løn og pension samt retningslinjer for pensionspolitik og fratrædelsesgodtgørelse for bestyrelse, direktion, ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Bankens risikoprofil (væsentlige risikotagere), samt ansatte i kontrolfunktioner i Banken.

 

Bestyrelse og direktion
Generalforsamlingen har besluttet, at bestyrelsen aflønnes med et fast honorar. Bestyrelsen har besluttet, at direktionen aflønnes med en fast løn.
Der udbetales således ikke variable løndele til bestyrelse og direktion, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

 

Væsentlige risikotagere
Bestyrelsen udpeger efter behov og minimum årligt de ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Bankens risikoprofil. Udover bestyrelse og direktion, som per definition er risikotagere, er følgende medarbejdere udpeget:


• Kreditchef
• Økonomichef
• Risikoansvarlig
• Complianceansvarlig
• IT-chef


Vederlæggelsen af væsentlige risikotagere varetages af Bankens direktion og godkendes af bestyrelsesformanden. Der udbetales ikke variable løndele til væsentlige risikotagere, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

 

Ansatte i kontrolfunktioner m.v.
Der udbetales ikke variable løndele til ansatte i kontrolfunktioner, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

 

4. Lønpolitik gældende for ansatte i Banken
I tilknytning til ovennævnte lønpolitik, der gælder for de angivne persongrupper, gælder følgende regler for aflønning af samtlige ansatte i Banken, når de udfører de beskrevne aktiviteter:

 

Aflønning til de ansatte må ikke tilskynde til at tage risici, som overskrider Bankens risikoprofil. Derudover er aflønningen uafhængig af antallet af eller andelen af imødekomne ansøgninger eller andre former for salgsmål.
Aflønning til den beskrevne persongruppe sker alene i henhold til indgået overenskomst. Der udbetales ikke variable løndele til øvrige ansatte i Banken udover, hvad der følger af indgået overenskomst.