Ledelsesudvalg (revisionsudvalg)

Ledelsesudvalg (revisionsudvalg)

Ledelsesudvalg (revisionsudvalg) | Aflønningsudvalg

 

Banken har nedsat et bestyrelsesudvalg, også kaldet revisionsudvalg. Dets arbejde er at højne effektiviteten og kvaliteten af arbejdet i bestyrelsen. Det sker ved at kvalificere det materiale, der skal ligge til grund for beslutninger i bestyrelsen vedr. regnskabs- og revisionsmæssige forhold.


Opgaverne i revisionsudvalget er bl.a.:


• At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsen
• At overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten
• At overvåge, om Bankens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt mht. regnskabsaflæggelsen
• At overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet mv.
• At kontrollere og overvåge revisors uafhængighed
• At være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg

 

Derudover skal udvalget i dets første år arbejde med etablering af årshjul, gennemgå den eksterne revisions revisionsstrategi samt aftalebrev.


Revisionsudvalgets medlemmer

 

Tom Rattleff – Formand for revisionsudvalget (uafhængigt bestyrelsesmedlem)

Ole Michael Friis – Medlem (Bestyrelsesformand)


Læs mere om revisionsudvalgets medlemmer