Garantiformue

En indskydergaranti

Hvad er garantiformuen?
Garantiformuen er en dansk garantiordning, der har til formål at yde dækning til den enkelte kunde (indskyder) i pengeinstitutter i tilfælde af pengeinstituttets konkurs eller rekonstruktionsbehandling. Ordningen administreres af Finansiel Stabilitet.

 

Hvor meget er dækket?
Garantiformuen dækker netto indskud og kontante midler op til 745.000 kr. pr. kunde.


Hvem er dækket?
Garantiformuen dækker både private personer og erhvervskunder. Er en konto ejet af en juridisk person (dvs. A/S´er, ApS´er, fonde, interessentskaber eller foreninger), er det den juridiske person, der er dækket af garantiformuen.


Hvor meget er dækket?
Garantiformuen dækker indskud eller kontante midler registreret i kundens navn. Det forudsætter at kunden er den reelle ejer af indskuddet eller de kontante midler. Hvis det dokumenteres at det ikke er kunden, men en anden, der er reel ejer, er det den reelle ejer, der er dækket.


Er der flere kontohavere på en konto, er det hver kontohaver, der får dækning af garantiformuen


Garantiformuens dækning opgøres som kundens samlede indlån med fradrag af kundens forfaldne gæld over for pengeinstituttet.


Det betyder, at der kun sker fradrag for gæld, der er helt eller delvist forfalden.

 

Hvad er særligt dækket?
Visse indskud har udvidet dækning, eller er dækket fuldt ud, dvs. uden beløbsbegrænsning og uden fradrag for forpligtelser.


Pensionskonti dækkes fuldt ud.


Visse indskud, som indskud der i henhold til lov har et socialt formål mv, stammer fra erstatning eller godtgørelse i henhold til lov eller som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse, er dækket med op til 150.000 euro pr. indskyder i indtil 6 måneder efter beløbet blev indsat, uanset om de står på særskilt konto.


Indskud vedrørende fast ejendom er dækket, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssige formål, f.eks. deponering af købesum v/salg af fast ejendom, provenu fra realkreditlån. Disse indskud er dækket med op til 10 mio. euro i indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat og uanset om indskud står på en særlig konto.


Værdipapirer der ligger i depot, har ejer ret til at få udleveret uden om konkursbo og Garantiformuen. Det sker for værdipapirer der er registreret i Værdipapircentralen (VP), ved at papirerne, der står registreret i ejerens navn i VP, kan udtages/flyttes til et anden pengeinstitut eller bliver stående og håndteres i samarbejde med Finansiel Stabilitet.

 

Hvad dækker Garantiformuen ikke?
Garantitilsagn, checks, værdipapirer, kapitalbeviser og obligationer udstedt af det pengeinstitut, der er taget under konkurs eller rekonstruktionsbehandling, dækkes ikke af Garantiformuen.

 

Udbetaling fra Garantiformuen
Garantiformuen sender senest 5 dage efter konkurs eller indledt rekonstruktionsbehandling, en oversigt til kunden over de samlede mellemværender og vejledning i, hvordan kunden skal forholde sig.
Kundens nye pengeinstitut vil kunne hjælpe med at anmelde krav over for garantiformuen. Det er også det nye pengeinstitut, som Garantiformuen vil udbetale kundens indskud til. Det sker i løbet af 7 arbejdsdage.

 

Kontakt Garantiformuen
Garantiformuen
Kalvebod Brygge 43
1560 København V
Tlf: (+45) 33146245
Web-adresse: www.gii.dk

 

Der er tidsfrister som skal overholdes i forhold til at komme med krav om udbetaling fra Garantiformuen. Derfor anbefales, at kunden tager direkte kontakt til Garantiformuen, hvis en forventet betaling fra Garantiformuen, ikke er modtaget inden for fristen på 7 arbejdsdage.

 

Før 1. juni 2015
De regler, der er beskrevet ovenfor, gælder fra 1. juni 2015. Før det tidspunkt var en række særlige indlån fuldt dækkede. Det var indskud på børneopsparingskonti, etableringskonti, advokaters klientkonti, konti under forvaltning i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til Værgemålslovens kapitel 5 samt arvelovens § 54 og § 61. Indskud på sådanne konti er fra 1. juni 2015 ikke længere fuldt dækkede, men alene omfattet af den almindelige dækning. De indskud, der stod på kontiene 31. maj 2015, er dog stadig fuldt dækkede.

 

Yderligere information
Læs mere om Garantiformuen på
Finansiel Stabilitets hjemmeside
Finanstilsynets hjemmeside