Indlånsbetingelser

Indlånsbetingelser

Gældende fra den 3. marts 2022.

 

1. Omfang
Nærværende indlånsbetingelser gælder for alle indlånsaftaler indgået mellem dig og Facit Bank A/S.

Du har ved underskrivelse af indlånsaftalen med MitID accepteret nærværende indlånsbetingelser, som en del af aftalegrundlaget mellem dig og Facit Bank A/S. Desuden indgår Oplysningsskema om beskyttelse af indskudsamt vilkår om netbank i aftalegrundlaget.

Afvigelser til indlånsbetingelserne skal være skriftligt aftalt, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem indlånsbetingelserne og din indlånsaftale, vil indlånsaftalen have forrang.

Facit Bank A/S yder ved indgåelsen af indlånsaftalen ikke finansiel rådgivning og påtager sig derfor ikke noget ansvar i forbindelse hermed.

2. Acceptfrist
Den udleverede indlånsaftale, anses som et tilbud fra Facit Bank A/S til dig. Tilbuddet bortfalder senest 30 dage efter udleveringen, såfremt du ikke forinden har underskrevet indlånsaftalen med MitID og returneret den til Facit Bank A/S.

3. Forudsætninger
Du skal være en privatperson og fyldt 18 år for at kunne indgå en indlånsaftale med Facit Bank A/S.

Hvidvask: Facit Bank A/S er i henhold til lovgivningen forpligtet til forud for indgåelse af en indlånsaftale at indhente og kontrollere dine personoplysninger, herunder tjek af PEP – og sanktionslister. Giver du ikke de nødvendige korrekte oplysninger, vil Facit Bank A/S ikke indgå indlånsaftalen.

Facit Bank A/S er endvidere forpligtet til løbende at indhente og kontrollere dine personoplysninger, herunder tjek af PEP (Politisk eksponerede personer) – og sanktionslister. Giver du ikke de nødvendige korrekte oplysninger, betragtes dette som misligholdelse af indlånsaftalen jf. pkt. 10.2.

Persondataoplysninger (GDPR): Se pkt. 16.

4. Fortrydelsesret
Du har ikke fortrydelsesret i forbindelse med indgåelse af indlånsaftalen. Du henvises i stedet til pkt. 5 Indbetalinger.

5. Indbetalinger
Du kan godt have flere indlånsaftaler i Facit Bank A/S, men samlet set vil dit indlån ikke kunne overstige maksimumbeløbet (se nedenfor).
Du kan løbende under hele kundeforholdet indbetale i henhold til indlånsaftalen på din dertilhørende indlånskonto. Facit Bank A/S kan dog til en hver tid uden varsel og uden begrundelse lukke ned for yderligere indbetalinger.

Facit Bank A/S accepterer kun indbetalinger fra din egen bankkonto i en anden dansk bank.

Du skal minimum indbetale det beløb, som står angivet på indlånsaftalen (minimumbeløb). Beløb under minimumbeløbet vil blive returneret hurtigst muligt imod gebyr.

Du kan maksimalt indbetale et beløb svarende til det beløb, som maksimalt vil være dækket under ”Garantiformuen for indskydere og investorer” (maksimumbeløb). Se pkt. 10 for yderligere info herom. Se desuden facitbank.dk for det til enhver tid gældende maksimumbeløb. Beløb over maksimumbeløbet vil blive returneret hurtigst muligt imod gebyr.

Du kan til enhver tid anmode om omkostningsfrit at få tilsendt en kontooversigt i din netbank. Kontooversigten er kun gældende indtil næste ændring af rente eller andre forhold jf. indlånsaftalen.

Indbetalinger tilskrives indlånskontoen bankdagen efter beløbet er modtaget i Facit Bank A/S. Lørdage, søn- og helligdage, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag er ikke bankdage.

Alle indbetalinger på din konto, sker med forbehold af, at Facit Bank A/S modtager beløbet. Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. Facit Bank A/S kan tilbageføre beløb, der er indsat på din konto ved en åbenlys fejl, f.eks. hvis det samme beløb indsættes to gange.

Facit Bank A/S kan til enhver tid kræve dokumentation for din adkomst til indlånsbeløbet.

6. Udbetalinger
Der kan ikke ske løbende udbetalinger fra din indlånskonto i Facit Bank A/S. Du kan derfor ikke foretage betalinger fra din indlånskonto og der kan ikke tilknyttes betalingsaftaler eller lign. på konti i Facit Bank A/S.

Udbetalinger fra indlånskontoen kan således alene foretages jf. aftale med Facit Bank A/S. Facit Bank A/S udbetaler alene beløb til en dansk bankkonto oplyst af dig.

Udbetaling sker tidligst når Facit Bank A/S har modtaget alle de for gennemførelse af transaktionen nødvendige og korrekte oplysninger, og betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Ved udbetalinger er rentedatoen den bankdag (defineret i pkt. 5) beløbet hæves på indlånskontoen.

I tilfælde af overtræk og anden misligholdelse er Facit Bank A/S berettiget til at kræve omkostninger betalt, herunder overtræksrente jf. indlånsaftalen, til rykkerskrivelser, adressesøgning, inkasso, retsafgifter samt juridisk bistand i øvrigt. Disse beløb tilskrives indlånskontoen.

Desuden kan Facit Bank A/S kræve yderligere betaling uden varsel ved ændringer i skatter og afgifter, kreditpolitisk regulering, eller andet pålagt af myndighederne.

7. Renter
Indlånsrenten er variabel, og den på underskriftstidspunktet gældende rentesats fremgår af indlånsaftalen.

For Plusrente Fast gælder dog, at renten er fast i den aftalte bindingsperiode. Uanset det i punkt 7.1 og 7.2 anførte vil renten være uændret i bindingsperioden.

På facitbank.dk findes den til enhver tid gældende rentesats.

Indlånsrenten tilskrives ultimo hvert kalenderår eller hvis indlånskontoen lukkes, og beregnes af det til enhver tid værende indlånsbeløb.

Facit Bank A/S kan bestemme, at renter under et vist beløb bortfalder eller videreføres til næste termin.

I indlånsaftalen er angivet den ved overtræk gældende overtræksrente.

7.1 Ændring af indlånsrente uden varsel
Facit Bank A/S kan uden varsel, ændre rentesatser på indlån, hvis:


• ændringen er til fordel for dig,
• på grund af udefrakommende forhold som Facit Bank A/S ikke har indflydelse på og som har betydning for Facit Bank A/S, bl.a. når der sker:
- inden- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik, som påvirker det almindelige renteniveau,
- anden udvikling i det almindelige renteniveau, f.eks. på penge- og obligationsmarkederne, eller
- ændringer i skatter og afgifter.
• indlånsbeløbet er under minimumbeløbet eller over maksimumbeløbet.

7.2 Ændring af indlånsrente med 1 måneds varsel
Facit Bank A/S kan med 1 måneds varsel, sætte rentesatser ned på indlån, hvis:


• der sker ændringer i de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af dine rente- og gebyrvilkår, eller
• der sker ændringer i markedsmæssige eller konkurrencemæssige forhold i ind- og udland,
• Facit Bank A/S ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, f.eks. for at øge indtjeningen eller opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Facit Bank A/S´ ressourcer eller kapacitet.

8. Gebyrer
På facitbank.dk findes de til enhver tid gældende gebyrsatser.

8.1 Ændring af gebyr uden varsel
Facit Bank A/S kan uden varsel indføre og sætte gebyrer op hvis:
• ændringen er til fordel for dig
• der er tale om enkeltstående ydelser
• der er tale om en ny indlånsaftale.

8.2 Ændring af gebyrer med 1 måneds varsel
Facit Bank A/S kan af samme årsager som angivet i pkt. 7.2 ændre eller indføre nye gebyrer i eksisterende indlånsaftaler med et varsel på 1 måned.

9. Opsigelse
Facit Bank A/S kan opsige indlånsaftalen med 1 måneds varsel. Ved Facit Bank A/S´ opsigelse har du krav på en skriftlig saglig begrundelse.

Ved opsigelse uanset årsag opgøres indlånskontoen inklusiv forfaldne renter, gebyrer og omkostninger pr. indfrielsesdagen.

For Plusrente Fast gælder en aftalt bindingsperiode. Ønsker du at hæve beløb, før den faste bindingsperiode er udløbet, skal du betale en godtgørelse til Facit Bank A/S. Godtgørelsessatsen ved førtidig udbetaling fremgår på facitbank.dk/om-banken-prisliste og beregnes af det beløb, som ønskes til udbetaling. Banken forbeholder sig ret til først at udbetale beløbet med op til 31 dage efter kundens anmodning om udbetaling af beløb, der ønskes udbetalt inden for bindingsperioden. Pkt. 9.1. og 9.2 gælder ikke for Plusrente Fast.

 

9.1 – udbetaling efter opsigelsesvarslets udløb
Du kan til enhver tid opsige indlånsaftalen samt anmode om hel eller delvis udbetaling af indlånsbeløbet med det varsel som er angivet i indlånsaftalen.

Det mindste beløb du kan kræve udbetalt er kr. 25.000. Det resterende indlånsbeløb skal til en hver tid udgøre minimumsbeløbet, idet Facit Bank A/S ellers kan anse delopsigelsen som en hel opsigelse af indlånsaftalen. Minimumsbeløbet står angivet på indlånsaftalen.

Opsigelsen skal meddeles Facit Bank A/S skriftligt via netbanken.

Opsigelsesvarslet begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor Facit Bank A/S har modtaget de til brug for udbetalingen nødvendige oplysninger, som til enhver tid kan findes på facitbank.dk.
Opsigelser som ikke er modtaget en bankdag, anses for modtaget på den efterfølgende bankdag. Se pkt. 5 for definition af bankdag.

Facit Bank A/S udbetaler alene beløb til en dansk bankkonto oplyst af dig.

9.2 – udbetaling før opsigelsesvarslets udløb
Du kan til enhver tid opsige indlånsaftalen samt anmode om hel eller delvis udbetaling af indlånsbeløbet uden varsel, imod en godtgørelse til Facit Bank A/S. Godtgørelsessatsen ved førtidig opsigelse/udbetaling fremgår på facitbank.dk og beregnes af det beløb som ønskes til udbetaling. Banken forbeholder sig ret til først at udbetale beløbet med op til 31 dage efter kundens anmodning om udbetaling af beløb, der ønskes udbetalt før opsigelsesvarslets udløb.

Sker din opsigelse indenfor 14 dage efter en varsling af renteændring jf. pkt. 7.2, bortfalder Facit Bank A/S´ ret til godtgørelse.

10. Garantiordning
Facit Bank A/S er underlagt den danske ansvarlige indskudsgarantiordning: Garantiformuen. Oplysning om dækningsomfang fås på gii.dk.

11. Kommunikation
Du er forpligtet til at underrette Facit Bank A/S om ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer og/eller mailadresse.

Facit Bank A/S indgår aftaler og kommunikerer på dansk.

Du modtager som udgangspunkt alle udskrifter, meddelelser, aftaler og vilkår m.v. fra Facit Bank A/S elektronisk i din netbank. uanset om der i aftaler og vilkår m.v. anvendes udtryk som skriftligt, brev m.v. Elektroniske breve og dokumenter har samme retsvirkning, som var de modtaget med almindelig post.

Du kan indgå aftale med Facit Bank A/S om, at meddelelser og aftaler m.v. tilsendes på papir, men det kan være forbundet med gebyr. Facit Bank A/S kan altid beslutte at sende meddelelser, aftaler, vilkår m.v. på papir. Du betaler ikke gebyr, hvis Facit Bank A/S på eget initiativ fremsender meddelelser eller aftaler m.v. på papir.

Facit Bank A/S kan desuden kommunikere med dig via den af dig oplyste mailadresse.

Facit Bank A/S giver f.eks. skriftlig besked til dig ved rente- og gebyrændringer i netbanken. Endvidere vil ændringen fremgå af facitbank.dk.

12. Erstatningsansvar
Facit Bank A/S er erstatningsansvarlig, hvis Banken på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Facit Bank A/S kan ikke gøre erstatningsansvarlig for eventuelle følgeskader, som følge af at lånet ikke bliver udbetalt uanset af hvilken årsag.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Facit Bank A/S ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
• nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Facit Bank A/S selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne,
• svigt i Facit Bank A/S´ strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking).
• strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Facit Bank A/S selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Facit Bank A/S,
• andre omstændigheder, som er uden for Facit Bank A/S´ kontrol.

Facit Bank A/S´ ansvarsfrihed gælder ikke, hvis
• Facit Bank A/S burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet
• lovgivningen under alle omstændigheder gør Facit Bank A/S ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

13. Modregning
Facit Bank A/S kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos Facit Bank A/S. Visse indlån kan efter lovgivningen være sikret imod kreditorforfølgning og dermed også imod modregning. Facit Bank A/S noterer ikke sådanne begrænsninger på indlånsbeløb.

Facit Bank A/S giver besked ved modregning.

14. Overdragelse
Facit Bank A/S er berettiget til at overdrage indlånsaftalen til tredjemand. En sådan overdragelse fritager dig ikke fra at betale jf. indlånsaftalens betingelser.

15. God skik
Efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder skal Facit Bank A/S oplyse om modtagelse af provisioner eller andet vederlag ved formidling af produkter og ydelser.

Oplysninger om samarbejdspartnere og modtagelse af provisioner fås på facitbank.dk.

16. Persondataoplysninger
I henhold til persondatalovgivningen har Facit Bank A/S pligt til at oplyse dig om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

Foruden nedenstående korte sammenfatning kan du læse vores fulde persondatapolitik på facitbank.dk/persondatapolitik.

16.1 Oplysninger:
For at Facit Bank A/S kan betjene dig, indsamles en del oplysninger, der kan bruges til at identificere dig, herunder, navn, adresse og CPR-nr., indtægtsforhold, bolig- og beskæftigelsesforhold, dit formål med låneforholdet – med det formål at tilbyde finansielle ydelser. Behandlingen består af kundeadministration, kreditvurdering, markedsføring, risikostyring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Alle oplysninger behandles fortroligt. Oplysninger om dig videregives kun med dit samtykke, eller når Facit Bank A/S er forpligtet eller berettiget hertil i henhold til lovgivningen.

Den dataansvarlige er: Facit Bank A/S. Facit Bank A/S´ databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på 63113900 og/eller e-mail dpo@facitbank.dk.


Du har afgivet kreditsamtykke i låneansøgningen og/eller indlånsaftalen, hvorefter Facit Bank A/S indhenter oplysninger fra tredjemænd, herunder, men ikke begrænset til andre pengeinstitutter, Det Centrale Personregister, Facit Bank A/S´ koncernforbundne selskaber, 3C Retail og DER A/S, kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Facit Bank A/S opdaterer oplysningerne løbende.

Når Facit Bank A/S beder om oplysninger, er det frivilligt, om du vil afgive dem. Hvis du ikke ønsker at afgive oplysningerne til Facit Bank A/S, kan det dog betyde, at Facit Bank A/S ikke kan betjene dig yderligere.

16.2 Opbevaring af person- og kundeoplysninger
Facit Bank A/S opbevarer dine oplysninger, så længe der er et formål med opbevaringen.

Efter hvidvasklovgivningen opbevares oplysninger i mindst 5 år efter kundeforholdets ophør. Og i henhold til bogføringsloven i 5 år.

For at sikre sig mod svig gemmer Facit Bank A/S oplysninger, som du har givet Facit Bank A/S med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til to år – selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret.

16.3 Grundlag for behandling af dine personoplysninger
For at være kunde hos Facit Bank A/S er du forpligtet til at give Facit Bank A/S en række oplysninger. Grundlaget for Facit Bank A/S´ behandling og videregivelse kan være aftale, samtykke, legitim interesse samt lovgivning, herunder:
• Lov om finansiel virksomhed
• Betalingsloven
• Bogføringsloven
• Hvidvaskloven
• Indlånsaftaleloven
• Skattekontrolloven
• Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

16.4 Indsigt i dine personoplysninger
Indenfor lovgivningens rammer og andre vægtige hensyn kan du få indsigt i, hvilke oplysninger Facit Bank A/S behandler om dig.

16.5 Indsigelse mod behandling
Du kan gøre indsigelse mod behandlingen, ukorrekthed og relevans af oplysningerne. Du kan endvidere kræve begrænsning til opbevaring. Alle forhold skal afvejes i henhold til gældende lovgivning og Facit Bank A/S´ legitime interesse i at fastholde oplysningerne.

16.6 Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du har givet samtykke til behandling af oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke berøre lovligheden af behandling, der er foretaget inden tilbagetrækning af samtykke. En tilbagekaldelse kan betragtes som misligholdelse af indlånsaftalen jf. pkt. 10.2, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for opfyldelse af indlånsaftalen.

17. Markedsføring
Du modtager kun nyhedsbreve og markedsføring pr. mail, når du har givet samtykke hertil i forbindelse med underskrivelse af låneansøgning og/eller indlånsaftale.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at rette henvendelse til Facit Bank A/S eller via linket i mailen.

18. Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over Facit Bank A/S, skal du i første omgang kontakte Facit Bank A/S på tlf.nr. 63113900.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Facit Bank A/S behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Facit Bank A/S på mail klageansvarlig@facitbank.dk

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Det Finansielle Ankenævn, Store Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Facit Bank A/S e-mail adresse klageansvarlig@facitbank.dk angives.

Endvidere kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for klageløsning, Carl Jakobsens Vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk

Klager vedrørende Facit Bank A/S overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet. Se kontaktinfo i pkt. 22.

Klager over Facit Bank A/S behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.

Vedrører klagen et forsikringsprodukt henvises du til forsikringsudbyder jf. forsikringsaftalen.

19. Tilsyn
Facit Bank A/S har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 28003.

Facit Bank A/S er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

20. Lovvalg og værneting
Retlige tvister mellem Facit Bank A/S og dig afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol.

21. Ændring af indlånsbetingelserne
Facit Bank A/S kan ændre indlånsbetingelserne uden varsel, når det er til fordel for dig. Øvrige ændringer kan ske med 2 måneders varsel.

Oplysning om ændring af indlånsbetingelserne sker via netbanken samt på facitbank.dk.

22. Kontaktinformationer
Facit Bank A/S
CVR-nr.40236546
Tlf.nr.: 63113900
Mailadresse: facitbank@facitbank.dk
Adresse; Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C